...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 612 ครั้ง)